Tư vấn tái cấu trúc

30 May, 2022
Tư vấn Tái cấu trúc

Dịch vụ Tư vấn Tái cấu trúc

Dịch vụ Tư vấn Tái cấu trúc Giúp doanh nghiệp tinh gọn bộ máy, xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp với định hướng chiến […]
24 November, 2019
Tư vấn tái cơ cấu tổng công ty phân phối

Dự án Tư vấn Tái cơ cấu cho Tập đoàn phân phối hàng đầu – Hòa Bình Minh

Tháng 11 năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã chính thức khởi động dự án tư vấn tái cơ cấu cho Tập đoàn […]
21 June, 2019
Tư vấn tái cơ cấu Tập đoàn thương mại Hòa Bình Minh

Tư vấn tái cơ cấu Tập đoàn thương mại Hoà Bình Minh

Dự án Tư vấn Tái cơ cấu Tập đoàn thương mại Hòa Bình Minh Tháng 6/2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự […]

Contact Us

//]]>