Báo cáo nghiên cứu

Báo cáo nghiên cứu, báo cáo phân tích thị trường do Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường của OCD thực hiện.

22 October, 2021
Phát triển hình ảnh nhân vật hư cấu tại Việt Nam

Báo cáo Phát triển hình ảnh nhân vật hư cấu tại Việt Nam

Báo cáo phát triển hình ảnh nhân vật hư cấu tại Việt Nam Báo cáo do Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện cho […]
22 October, 2021
Báo cáo Chính sách văn hóa và Mối quan hệ hợp tác Việt-Hàn 2021

Báo cáo Chính sách văn hóa và Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc, 2021

Báo cáo Chính sách văn hóa và Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc, 2021 Báo cáo do Công ty Tư vấn […]
7 September, 2021
Báo cáo Tương lai của ưu tiên quản lý nguồn nhân lực

Báo cáo Tương lai của ưu tiên quản lý nguồn nhân lực

Tháng 06/2021, Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) đã hợp tác với Liên đoàn các Hiệp hội Quản trị Nhân sự Thế giới (WFPMA) thực hiện […]
16 July, 2021
Báo cáo Khởi nghiệp Việt Nam 2020

Báo cáo khởi nghiệp Việt nam 2020

Báo cáo Khởi nghiệp Việt nam 2020 Start-up Vietnam Report 2020 Phân tích tổng quan Khởi nghiệp (Start-up) Việt nam – 2020 được trình bày trong […]
16 July, 2021
Báo cáo Hợp tác Sản xuất phim Việt - Hàn 2021

Báo cáo Hợp tác Sản xuất Phim Việt – Hàn, 2021

Báo cáo Hợp tác Phim truyền hình Việt nam – Hàn Quốc, 2021 Báo cáo phân tích được thực hiện cho – 2021 do Công ty […]

Contact Us

//]]>