Tư vấn Chiến lược

Rate this page

Last updated on 21 November, 2023

Dịch vụ Tư vấn Chiến lược kinh doanh

OCD cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, tư vấn triển khai chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) và tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh – kết nối kế hoạch kinh doanh với chiến lược phát triển và hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Dịch vụ Tư vấn Chiến lược bao gồm

  • Phân tích và lập báo cáo chiến lược
  • Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp / Chiến lược kinh doanh
  • Triển khai thực hiện chiến lược theo phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC)
  • Xây dựng kế hoạch kinh doanh
  • Hỗ trợ triển khai chiến lược

Kinh nghiệm tư vấn chiến lược kinh doanh

Công ty Tư vấn Quản lý OCD hiện là một trong những công ty tư vấn giàu kinh nghiệm nhất trong việc xây dựng chiến lược, kết nối chiến lược công ty với kế hoạch của đơn vị và hỗ trợ triển khai chiến lược. OCD đã thực hiện nhiều thành công nhiều dự án Tư vấn Chiến lược cho các doanh nghiệp lớn của Việt nam. Kinh nghiệm Tư vấn Chiến lược của OCD được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Chiến lược và Tái cơ cấu.

Một số dự án tư vấn chiến lược tiêu biểu:

Tham khảo các dịch vụ của OCD

Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Nghiên cứu Thị trường

Tư vấn Chiến lược

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Xây dựng Hệ thống Quản lý


Liên hệ

  1. Hotline: 0886595688
  2. Email: ocd@ocd.vn

 

 

Contact Us

//]]>