Tư vấn Hệ thống Quản lý

Dịch vụ Tư vấn Hệ thống Quản lý bao gồm:

  1. Chiến lược Nhân sự
  2. Hệ thống Chỉ số KPI
  3. Khung năng lực
  4. Lương 3p
  5. Định biên Nhân sự
  6. Tư vấn Quy trình
  7. Khảo sát Sự hài lòng của nhân viên

OCD đã thực hiện nhiều thành công nhiều dự án tư vấn quản lý cho nhiều doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tăng trưởng nóng ở Việt nam. Kinh nghiệm tư vấn quản lý được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Quản lý.

Dự án tư vấn tiêu biểu:

Tham khảo các dịch vụ của OCD

Dịch vụ Đào tạo Quản lý

Nghiên cứu Thị trường

Tư vấn Chiến lược

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Xây dựng Hệ thống Quản lý

 

Liên hệ

  1. Hotline: 0963636066
  2. Email: [email protected]

 

Contact Us

//]]>