Tư vấn hệ thống quản lý tại OCD

Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc theo KPIs cần chú ý gì?
7 September, 2017
Nghề tư vấn quản lý là gì? (Kì I)
8 September, 2017
Show all
Management Consulting

Tư vấn quản lý

Dịch vụ Tư vấn hệ thống quản lý bao gồm:

Xây dựng hệ thống đãi ngộ gồm Hệ thống lương 3P và chương trình cổ phiếu nhân viên.
Hệ thống đánh giá kết quả theo phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC-KPI).
Quản lý nhân sự và đào tạo theo phương pháp khung năng lực.
Công cụ và thực hiện tuyển dụng.
OCD đã thực hiện nhiều thành công nhiều dự án tư vấn hệ thống quản lý cho nhiều doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tăng trưởng nóng ở Việt nam. Kinh nghiệm tư vấn hệ thống quản lý được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý.

Một số dự án tư vấn hệ thống quản lý tiêu biểu:

Tư vấn hệ thống KPI cho Tập đoàn Điện lực Việt nam và các đơn vị thành viên như Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Điện lực Bắc Ninh, Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2.
Tư vấn Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự cho Techpro.
Tư vấn hệ thống lương cho lãnh đạo tập đoàn và các công ty thành viên IC&D.
Tư vấn xây dựng mô hình và phương pháp hoạch định nhân sự cho Vingroup.
Tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty ALS.
Tư vấn hệ thống đánh giá kết quả (KPI) cho Vincom Retail.
Tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự và hệ thống lương 3P cho Tổng Công ty CN Xi măng Việt nam (VICEM).

Tư vấn hệ thống lương 3P cho Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Quân đội (MBAMC).
Tư vấn Cải tiến chính sách tiền lương 3P cho PVFCCo.
Phân tích hệ thống cho Laurenton Diamonds Vietnam.
Tư vấn hệ thống đánh giá kết quả công việc (KPIs) cho PVFCCo.
Tư vấn hệ thống quản lý nhân sự và hệ thống lương 3P cho ECOBA.
Tư vấn Chiến lược nhân sự và hệ thống lương 3P cho Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin.
Tư vấn Tái cơ cấu và Xây dựng hệ thống quản lý cho NAFOODS.
Tư vấn hệ thống lương 3P cho Công ty Xây dựng và KD Địa ốc Hòa Bình (HBC).
Tư vấn hệ thống lương 3P cho Công ty TNHH Việt nam Wacoal.
Tư vấn quản lý, tái cơ cấu và hệ thống lương 3P cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI.
Tư vấn tăng cường Năng lực và Xây dựng Hệ thống Thông tin Quản trị Nhân sự (HRIS) cho VICOSTONE (2011).

 

Contact Us

//]]>