Tư vấn hệ thống quản lý

Hệ thống Chỉ số KPI
Tự xây dựng hệ thống đánh giá kết quả KPI
7 September, 2017
Nghề tư vấn quản lý là gì? (Kì I)
8 September, 2017
Show all
OCD thực hiện nhiều dự án tư vấn hệ thống quản lý

OCD thực hiện nhiều dự án tư vấn hệ thống quản lý

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Dịch vụ Tư vấn hệ thống quản lý bao gồm

  • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
  • Xác định định biên nhân sự
  • Xây dựng hệ thống đãi ngộ gồm Hệ thống lương 3P và chương trình cổ phiếu nhân viên
  • Hệ thống đánh giá kết quả theo phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC-KPI).
  • Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực, quản lý nhân sự và đào tạo theo phương pháp khung năng lực.
  • Công cụ và thực hiện tuyển dụng
  • Xây dựng và tối ưu hóa quy trình
  • OCD đã thực hiện nhiều thành công nhiều dự án tư vấn xây dựng hệ thống quản lý cho nhiều doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tăng trưởng nóng ở Việt nam. Kinh nghiệm tư vấn xây dựng hệ thống quản lý được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý.

Một số dự án tư vấn tiêu biểu của OCD

Các dự án xây dựng hệ thống quản lý do OCD thực hiện có thể kết hợp với các phần mềm của OOC phát triển, tiêu biểu như Phần mềm Quản lý KPI digiiTeamW, Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT.

Contact Us

//]]>