Phân tích Hệ thống phục vụ việc thiết kế phần mềm nhân sự cho Laurelton Diamonds

Đào tạo giảng viên nguồn cho cho FPTsoftware
26 August, 2013
Local Partner to Pario Solutions Group (Australia), Vietnam Communist Party Anti-corruption Training Program (VCPACTP, 2011-2014) sponsored by USAID
2 March, 2014
Show all
Laurelton Diamonds

Laurelton Diamonds

Rate this post

Last updated on 24 May, 2024

Tháng 8/2013, Công ty Tư vấn Quản lý OCD triển khai dự án Phân tích Hệ thống phục vụ việc thiết kế phần mềm nhân sự cho Laurelton Diamonds Vietnam (LDV), công ty TNHH 100% vốn nước ngoài tại Hải Dương, chuyên chế tác kim cương thuộc hệ thống Laurelton Diamonds. Trong dự án này, tư vấn OCD thực hiện việc phân tích quy trình công việc của các mảng việc nhân sự chính của LDV, cũng như xây dựng hệ thống biểu mẫu nhân sự; từ đó, xác định yêu cầu người dùng cho phần mềm nhân sự của LDV và khuyến nghị việc lựa chọn phần mềm nhân sự.

Contact Us

//]]>