Xây dựng và điều chỉnh chiến lược phát triển cho Công ty Công nghiệp xi măng VICEM và các đơn vị thành viên

chiến lược & xây dựng
Xây dựng chiến lược kinh doanh & marketing cho thị trường đồ đựng thực phẩm xanh
5 May, 2019
Nghiên cứu tính khả thi của thị trường mô hình xe máy điện công cộng cho kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp
Nghiên cứu tính khả thi của thị trường mô hình xe máy điện công cộng
5 May, 2019
Rate this post

Last updated on 28 June, 2023

Hiện trạng khách hàng

Dự án nghiên cứu thị trường xi măng được thực hiện phục vụ cho dự án điều chỉnh chiến lược cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng và xây dựng chiến lược phát triển cho các đơn vị thành viên của Tổng Công ty.

Phương pháp
thu thập dữ liệu

 • Phương pháp điều tra khảo sát được sử dụng là điều tra chọn mẫu.
 • Các mô hình nghiên cứu bao gồm
  • Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng của Parasuraman và cộng sự (1994)
  • Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng của Mei – Lien và Robert D.Green (2010)

Quy mô dự án

 • Điều tra được tiến hành trên 58 tỉnh thành là thị trường cốt lõi, mục tiêu và tiềm năng của tám công ty xi măng thành viên của VICEM
 • Cỡ mẫu điều tra được tính toán theo công thức cho 58 thị trường điều tra là 1811 mẫu

Kết quả đạt được

 • Thu thập thông tin và phân tích thị trường xi măng măng Việt Nam
  • Phân tích tổng quan
  • Phân tích và đánh giá sức mạnh thương hiệu của Vicem và các thương hiệu của các đơn vị thành viên
  • Phân tích cạnh tranh và xác định điểm mạnh, điểm yếu trên cơ sở so sánh với các đối thủ cạnh tranh
  • Nghiên cứu hành vi lựa chọn sản phẩm của các nhóm khách hàng.
 • Gợi ý chính sách trong xây dựng và phát triển thương hiệu, chính sách truyền thông, chính sách phân chia và quản lý thị trường, chính sách phát triển thị trường của Tổng công ty

Minh họa kết quả

Xây dựng và điều chỉnh chiến lược phát triển cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị thành viên

            Xây dựng chính sách phát triển cho KH dựa trên kết quả NCTT

Nguồn: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Contact Us

//]]>