Start-up

Rate this wpdmpro

Báo cáo Khởi nghiệp Việt nam 2020

Start-up Vietnam Report 2020

Phân tích tổng quan Khởi nghiệp (Start-up) Việt nam – 2020 được trình bày trong Báo cáo do Công ty Tư vấn Quản lý OCD thực hiện cho Cơ quan Sáng tạo Nội dung Hàn Quốc (KOCCA).

Báo cáo được thực hiện bởi Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường của OCD

16 July, 2021
Báo cáo Khởi nghiệp Việt Nam 2020

Báo cáo khởi nghiệp Việt nam 2020

Báo cáo Khởi nghiệp Việt nam 2020 Start-up Vietnam Report 2020 Phân tích tổng quan Khởi nghiệp (Start-up) Việt nam – 2020 được trình bày trong […]

Contact Us

//]]>