Khóa học khung năng lực

9 September, 2019

Slide khóa học Từ điển và Khung năng lực

9 September, 2019

Đề cương đào tạo Từ điển và Khung năng lực

Đề cương Khóa đào tạo Khung năng lực | Xây dựng từ điển năng lực và khung năng lực phục vụ đánh giá năng lực nhân […]

Contact Us

//]]>