0963 63 60 66

Hệ thống lương 3p

4 December, 2011
PTI logo large

Tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý cho PTI

Năm 2011, tư vấn cho Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) (www.pti.com.vn) tái cơ cấu và xây dựng tổng thể hệ thống quản trị […]
//]]>