Đào tạo xây dựng khung năng lực

11 September, 2019
khóa đào tạo "Thiết kế và sử dụng khung năng lực

Khóa đào tạo Xây dựng khung năng lực và áp dụng trong quản trị nhân sự”

Từ ngày 11/9 – 13/9/2019 tại Hà Nội, Công ty Tư vấn Quản lý OCD đã tổ chức khóa đào tạo Xây dựng và sử dụng […]

Contact Us

//]]>