đào tạo quản trị nhân sự

Công ty Tư vấn Quản lý OCD là một trong những công ty tư vấn và đào tạo quản lý hàng đầu Việt
Nam với tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chất lượng cao.

Tính chuyên nghiệp của chương trình đào tạo quản lý của OCD thể hiện ở (i) Quan niệm thiết kế
đào tạo theo khung năng lực (tức là dựa trên mô tả nhiệm vụ của vị trí / nhóm vị trí để quyết định các
năng lực cần thiết và mức độ của năng lực tương ứng với kỳ vọng kết quả đầu ra của nhóm vị trí
đó), (ii) Phương pháp đào tạo “lấy người học làm trung tâm”, (iii) Quy trình thực hiện đào tạo và hệ
thống đánh giá hoạt động đào tạo.

Tính thực tiễn của chương trình  được thể hiện ở nội dung và hiệu ứng.
Các nội dung  đều xuất phát từ nhu cầu giải quyết các vấn đề quản lý cụ thể của doanh nhân
và doanh nghiệp Việt Nam hiện đại dưới sự chủ trì của những giảng viên giàu kinh nghiệm xây dựng
chương trình giảng dạy quản lý tại Việt Nam và những nhà quản lý lâu năm trong lĩnh vực đó. Hiệu
ứng của các chương trình  được phản ánh qua những đề án cải tiến hệ thống quản lý tại
doanh nghiệp, được lãnh đạo các đơn vị đánh giá cao và hỗ trợ triển khai.

Chất lượng của chương trình  được thể hiện qua sự tín nhiệm của khách hàng tiếp tục sử
dụng các dịch vụ đào tạo và tư vấn của OCD trong nhiều năm, và sự song hành giữa nhóm giảng
viên và khách hàng trong quá trình đánh thức tiềm năng, tạo nên sự phát triển bền vững của doanh
nghiệp.

Chương trình được thiết kế cho từng đối tượng trong tổ chức và cập nhật liên tục bao gồm (i) Hội
đồng quản trị; (ii) Ban Tổng Giám đốc; (iii) Cán bộ quản lý cấp trung; (iv) Nhân viên.

 

 

 

30 March, 2020
Lớp đào tạo KPI của OCD

Giới thiệu các khóa đào tạo của OCD

Công ty Tư vấn Quản lý OCD là một trong những công ty tư vấn và đào tạo quản lý hàng đầu Việt Nam với tính […]

Contact Us

//]]>