Đào tạo in-house

24 March, 2020
Khóa học Kỹ năng điều khiển cuộc họp

Khóa học Kỹ năng điều khiển cuộc họp

Mục tiêu khóa học Sau khi kết thúc khoá học Kỹ năng điều khiển cuộc họp, các học viên sẽ có khả năng: •    Hiểu rõ […]
24 March, 2020
Khóa học Kỹ năng đàm phán

Khóa học Kỹ năng đàm phán

Mục tiêu khóa học  Khoá học Kỹ năng đàm phán nhằm giúp học viên củng cố và phát triển các kỹ năng đàm phán và thuyết phục, […]
24 March, 2020
Khóa học Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Khóa học Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Mục tiêu khóa học  Sau khi hoàn thành khoá học Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh,  học viên sẽ có khả năng: •    Mô tả các đặc […]
23 March, 2020
Khóa học Kỹ năng làm việc nhóm

Khóa học Kỹ năng làm việc nhóm

Mục tiêu khóa học Khoá học Kỹ năng làm việc nhóm nhằm giúp học viên phát triển các kỹ năng cần thiết cho quá trình xây dựng, […]
23 March, 2020
Khóa học Quản trị tài chính cho nhà quản lý

Khóa học Quản trị tài chính cho nhà quản lý

Mục tiêu khóa học  Khóa học Quản trị tài chính cho nhà quản lý cập nhật các kiến thức về Quản trị Tài chính, tăng cường kỹ […]

Contact Us

//]]>