Đào tạo in-house

26 March, 2020
Khóa học Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

Khóa học Kỹ năng giao tiếp với khách hàng

Mục tiêu khóa học  Sau khi kết thúc khóa học Kỹ năng giao tiếp với khách hàng, học viên có khả năng: Mô tả được vai […]
26 March, 2020
Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề và giải quyết mâu thuẫn

Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề

Mục tiêu khóa học  Sau khi kết thúc khoá học Kỹ năng giải quyết vấn đề, các học viên sẽ có khả năng: •    Thực hành […]
26 March, 2020
Khóa học Kỹ năng giám sát hiệu quả

Khóa học Kỹ năng giám sát hiệu quả

Mục tiêu khóa học Khoá học “Phát triển kỹ năng giám sát hiệu quả” sẽ trang bị cho học viên – những người giám sát, những […]
25 March, 2020
Khóa học Kỹ năng nghiên cứu thị trường

Khóa học Kỹ năng nghiên cứu thị trường

Mục tiêu của khóa học  Sau khi kết thúc khóa học Kỹ năng nghiên cứu thị trường, các học viên có thể: Nhận biết được đóng […]
25 March, 2020
Khóa học Kỹ năng quản lý dự án

Khóa học Kỹ năng quản lý dự án

Mục tiêu khóa học  Sau khi kết thúc khóa học Kỹ năng quản lý dự án, học viên sẽ có khả năng: Mô tả bối cảnh, […]

Contact Us

//]]>